top of page

Tidligere projekter

UngeSkaber

 ’UngeSkaber’ (april 2020 – juli 2023) var et projekt målrettet unge i Greve mellem 13 og 20 år. Projektet var støttet af Trygfonden.

 

Formålet med projektet var at styrke den mentale sundhed og afhjælpe ensomhed blandt unge ved at inkludere dem i flere sociale og aktive fællesskaber.   


’UngeSkaber’ bestod af 3 aktiviteter: 

  1.  FriRum: et socialt og aktivt mødested for unge, der oplevede at føle sig ensomme og savnede at være en del af et fællesskab.

  2.  MakkerOrdning, hvor den unge blev matchet med en frivillig ’makker’ (mentor).

  3.  Inklusion af de unge i det lokale foreningsliv bl.a. gennem metoden "GruppeFrivillighed".

 

Vi samarbejdede bl.a. med Greve Kommune, FGU, Greve Gymnasium, Ungesporet og Greve Nord Projektet.  

 

I løbet af projektperioden har vi afholdt 86 FriRums-aftener med aktiviteter som brætspil, fællesspisning, bagedyst-konkurrencer, rundboldturneringer, walk&talks og meget mere. Vi har kunnet se de unge udvikle sig i en positiv og mere selvsikker retning, og langt hovedparten af dem fortalte ved projektperiodens afslutning, at de via FriRum har fået nye venner og føler sig bedre tilpas i sociale sammenhænge.

FriRum er i løbet af projektet kommet så godt i gang, at de frivillige fortsat driver tilbuddet videre efter projektperioden. Du kan læse mere her (link til siden FriRum).

 

Der er gennemført 17 makkerforløb i projektperioden. Efter projektet er ordningen forankret, således at de frivillige makkere og de unge kan fortsætte i regi af ’Det frivillige mentorkorps’, hvis de ønsker det.

 

I alt 49 unge er enten blevet medlem af en forening eller frivillig i en forening eller i en kommunal institution gennem projektet. Dette er bl.a. sket gennem udvikling og afprøvning af metoden ’GruppeFrivillighed’, hvor de unge kunne afprøve dét at være frivillig i grupper fremfor på egen hånd, hvilket skabte tryghed. Flere af de frivilligforløb, der er blevet etableret via ’GruppeFrivillighed’ kører selvstændigt videre efter projektets afslutning, herunder forløb med unge frivillige i Ældresagens IT-café samt unge ’cykelpiloter’ på Strandcentret.

_______________________________________________________________________________________


Borgerens Valg 

Projekt Borgerens Valg (jan. 2012 - juni 2022) var målrettet borgere i Greve Kommune, der er fyldt 75 år og kognitivt velfungerende. Projektet havde til formål at styrke borgeres oplevelse af selvbestemmelse, øge borgeres valgmuligheder og mindske ensomhed.

​Projektet gav indblik og vejledning i hvilke fællesskaber og aktiviteter, der eksisterer i borgerens lokalområde, samt hvordan borgeren kunne deltage.

Derefter kunne de afprøve et udvalgt hjælpemiddel i 14 dage for at afklare, om det forbedrede borgerens selvstændighed i hverdagen.

 

Deltagere i projektet, der modtager visiteret hjælp til bad, hverdagsaktiviteter og/eller rengøring fra kommunen, kunne derudover: Selv vælge hvilken hjælp, der var meningsfuld for borgeren og bytte udvalgte visiterede indsatser til anden hjælp indenfor projektets rammer, eller selv bestemme hvornår det passede borgeren bedst at modtage hjælpen.

 

FrivilligCenter Greve deltog i projektgruppen og bidragede med viden om og kontakt til foreningslivet samt indgåelse af seniorpartnerskabsaftaler med civilsamfundsaktører.

 

Læs mere om projektet her.

 

Projekt Q

'Projekt Q' (dec. 2019 - april 2021) var et mentorprojekt støttet af Socialstyrelsen i samarbejde med Foreningen Nydansker. 

 

Formålet med projektet var at ruste socialt udsatte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til at blive en del af flere frivillige fællesskaber.

 

Med projekt Q ønskede vi at skabe en positiv forandring for de kvinder, som lever en isoleret tilværelse, og som står udenfor arbejdsmarkedet. Kvinderne i projekt Q havde et spinkelt kendskab til det danske foreningsliv og dets muligheder. Netop foreningslivet udgør en oplagt mulighed for at blive en del af et frivilligt fællesskab, da kvinderne her har kunne styrke deres netværk og samtidig øge deres trivsel.

 

Vi ønskede at skabe en positiv forandring for kvinderne ved at tilknytte dem til en frivillig social mentor fra kvindernes lokalområde i Greve. Kvinderne mødtes med deres mentor typisk to gange om måneden. Alt afhængig af kvindernes behov, hjalp mentorerne med at øve dansk, læse breve fra offentlige institutioner og anden hverdagsadministration. For at støtte kvinderne i at udvide deres netværk afholdte vi fællesarrangementer for kvinderne.

_______________________________________________________________________________________

 

Mentorindsats for etniske minoritetskvinder  

’Mentorindsats for etniske minoritetskvinder’ (aug. 2018- nov.2019) var et projekt støttet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Formålet med projektet var at støtte ledige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i at rykke tættere på arbejdsmarkedet igennem en frivilligbaseret 1-1 mentorindsats. 

I løbet af projektperioden matchede vi 20 kvinder, primært fra Syrien, Iran, Palæstina, Marokko og Eritrea, med 20 frivillige fra Greve-området. Fælles for kvinderne var, at de havde et stort ønske om at finde et arbejde og forbedre deres danskkundskaber. Mentorerne har derfor hjulpet kvinderne med at øve dansk, skrive ansøgninger og CV, men har også været behjælpelige med at læse breve fra Greve Kommune og andre myndigheder. Mentorparrene har ca. mødtes 2 gange om måneden i 6 – 12 måneder. 

De tre største forandringer, som projektet medførte for kvinderne, var at de: 1) blev mere bevidste om, hvilket job og uddannelse, de kunne tænke sig, 2) fik en person i deres liv, som de kan søge støtte og vejledning hos, og som de kan kontakte, når de har det svært og 3) oplevede, at deres danskkundskaber var forbedrede.

Læs den afsluttende rapport om projektet her

_______________________________________________________________________________________

 

Fritidsliv til Alle 

’Fritidsliv til Alle’ (aug. 2017 – marts 2020) var et projekt støttet af TrygFonden.

 

Formålet med projektet var at hjælpe nytilkomne flygtninge ud i foreningslivet, da foreningslivet udgør en fantastisk mulighed for at blive en del af et positivt fællesskab, udvikle sine danskkundskaber og udvide sit netværk, som mange personer med flygtningebaggrund har behov for. 

 

Projektet blev gennemført i samarbejde med en gruppe frivillige fritidsguider, som hjalp de børn, der ønskede at starte til en fritidsaktivitet, med at komme i gang, herunder at følge børnene til deres aktivitet de første par gange og indmeldelse. 

 

’Fritidsliv til Alle’ er blevet forankret i BROEN Greve, der fremmer inklusionen af udsatte børn og unge i det lokale foreningsliv i Greve Kommune. 

 

Læs mere om BROEN Greve  

Læs den afsluttende rapport om projektet her.  

_______________________________________________________________________________________

 

Frivillighed for Alle  

’Frivillighed for Alle’ (aug. 2018 – maj 2019) var et projekt støttet af Socialstyrelsen.

 

Formålet med projektet var at hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i Greve Kommune med at blive aktive i lokalområdets frivillige fællesskaber.

 

Læs den afsluttende rapport om projektet her.  

_______________________________________________________________________________________

 

Jeg føler mig ikke alene

’Jeg føler mig ikke alene’ (2016-2019) var et projekt Støttet af Sundhedsstyrelsen.

 

Formålet med projektet var at nedbringe følelsen af ensomhed hos ældre, der modtager varig og daglig hjemmehjælp i Greve kommune. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med Greve Kommunes hjemmepleje, de private hjemmeplejeleverandører; Aleris og Attendo og Ældresagen i Greve. 

 

Frivilligcentrets opgave var at varetage den koordinerende indsats i forhold til at inddrage ældre, der følte sig ensomme i aktivitetstilbud. 

 

Læs den afsluttende rapport om projektet her.   

bottom of page