Privatlivspolitik for FrivilligCenter Greves ansatte og frivillige

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlings- skik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler person- oplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Frivilligcenterets leder Nicoline Alletorp er dataansvarlig.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er webmaster, Peter Dam Larsen, mail: webmaster@fcgreve.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Oplysninger om frivillige:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresser, telefonnummer og mailadresser.

 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til Frivilligcenter Greve og bankkontonummer

 • Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)

 • Følsomme personoplysninger om din baggrund og særlige behov.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, for eksempel:

 • Offentlige myndigheder, fx straffeattest nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

 • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige.

 

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om Frivilligcenter Greves frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i Frivilligcenter Greve.

 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling

 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)

 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

 • At administrere din relation til Frivilligcenter Greve.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At inddrage dig om vores og andre foreningers aktiviteter og tilbud

 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i Frivilligcenter Greve.

 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 
Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 
Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for f Frivilligcenter Greve – for eksempel til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter oplysninger om dig højst et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophøre.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 
Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen nederst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

FrivilligCenter Greve, november 2018